thuongmaigroup@gmail.com
  • 0983 551 110
Danh Sách Sinh Viên

Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp

 
Đại Việt xin cung cấp địa chỉ Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp, số điện thoại Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp và chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp.
 
Địa chỉ:  30 Tháng 4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3851 268
 
Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp: Số 93 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp: 
0277 3 856 679
Chi Cục Thuế Khu Vực I
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: Số 122 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm Hòa Khánh, Phường 2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0277 3 503 660
Chi Cục Thuế Khu Vực II
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: Số 468 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0277 3 874 199
Chi Cục Thuế Khu Vực III
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III: Số 45 Quốc lộ 30, Phường An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III: 0277 3 563 311
Chi Cục Thuế Khu Vực IV
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV: QL 80, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV: 0277 3 845 127
Chi Cục Thuế Khu Vực VI
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực VI: Đường Nguyễn Huệ, Khóm 5, Thị trấn Tràm chim - Tam Nông, Đồng Tháp
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực VI: 0277 3 827 277
Chi Cục Thuế Khu Vực V
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực V: Đường 30/4, Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực V: 0277 3 824 245
 

Quy định của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; kế toán thuế đối với người nộp thuế; tính thuế; thông báo thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn và quản lý thông tin về người nộp thuế.
- Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.
- Kiểm tra, giám sát việc hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, kê khai thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục Thuế trưởng Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; hoàn thuế; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của Luật thuế.
- Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp được quyền yêu cầu người nộp thuế, cá nhân có liên quan, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế. Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện thống kê, ấn chỉ thuế, quản lý thuế, quản lý biên lai; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Thuế trưởng Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.
- Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
- Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
- Tổ chức tiếp nhận và triển khai công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp, các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế,
- Quản lý bộ máy, lao động, biên chế; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.
- Quản lý kinh phí, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.
Trên đây là quy định của các Chi cục Thuế và địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp

Quyền hạn và nhiệm vụ Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi cục Thuế thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật quản lý Thuế, các quy định pháp luật, các luật thuế khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
- Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn chính sách thuế của Nhà nước. Thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được phân tích; giao; tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp tổ chức tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn.
- Tổ chức triển khai quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn; thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm quản lý thuế, pháp luật về thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Vị trí, chức năng của Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp (gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý phí, lệ phí, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của luật thuế.
- Chi cục Thuế Cao Lãnh, Đồng Tháp có con dấu riêng, tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật./.
Tư Vấn Đại Việt 

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Với hàng trăm đại lý/chi nhánh khắp cả nước, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách ở bất cứ nơi đâu trên toàn quốc

LẮP ĐẶT TẬN NƠI

Đội ngũ kỹ thuật tận tình chu đáo, được đào tạo thường xuyên theo đúng tiêu chuẩn của hãng, cam kết mang lại sự hài lòng cho quý khách

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Với tư cách là nhà nhập khẩu chính hãng, sản phẩm của chúng tôi được bảo hành bởi chính sách bảo hành của chính nhà sản xuấtTIN TỨC LIÊN QUAN